Algemene voorwaarden

REYEZ! B.V. | Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Definities

1.1“Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met REYEZ! Een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.


1.2 ”Opdrachtnemer”: REYEZ! B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37152198.


2.Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, afspraken, overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die door of in naam van Opdrachtnemer worden uitgevoerd.


2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.


2.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van REYEZ! is ondertekend.


2.4 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.


2.6. Deze Algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.


3. Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.


3.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.


3.3 Alle specificaties door Opdrachtnemer verstrekt in termen van aantallen, mogelijkheden en prijzen zijn met grote zorgvuldigheid voorbereid. Opdrachtnemer kan eventuele afwijkingen niet uitsluiten en geeft ter zake dan ook geen garantie.


3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


3.6 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


3.7 Offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Opdrachtnemer zien expliciet toe op gebruik van de door Opdrachtnemer geleverd product of dienst ten behoeve van de Nederlandse markt. Alleen indien expliciet schriftelijk overeengekomen is het Opdrachtgever toegestaan om de door Opdrachtnemer geleverde product of dienst in internationale sfeer te gebruiken.


4. Leveringstermijnen

4.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. 


4.2.Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn.


4.3 Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.


4.4 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.


5. Uitvoering

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens, Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook indien Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens aanlevert. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de Opdrachtgever in rekening te brengen.


5.4 Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer ervoor in dat de inhoud van het openbaar te maken c.q. te verveelvoudigen materiaal niet strafbaar is, niet onrechtmatig is jegens derden, niet anderszins in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving of regelgeving en niet in strijd is met de van tijd tot tijd geldende Nederlandse Reclamecode en eventuele andere toepasselijke specifieke reclamenormen. Voor wat betreft de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, staat Opdrachtgever enkel in voor de door of zijdens haar verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht alsnog te weigeren, dan wel de overeenkomst te beëindigen als naar het oordeel van Opdrachtnemer het materiaal aan deze eisen niet voldoet dan wel daarover gerede twijfel bestaat.


5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarbij behorende facturen heeft betaald.


5.6. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs van de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. Opdrachtnemer is niet verplicht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of correcties door te voeren.


5.7 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen.


5.8 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


5.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.


6. Wijziging

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


6.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.


6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft.7. Verplichting Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn/haar adres, e-mailadres en bank of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum van de wijziging, bij gebreke daarvan de datum van ontvangst van mededeling door Opdrachtnemer als ingangsdatum zal gelden.


7.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie en dergelijke.


7.3 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet conform bovenstaande handelen voor rekening van Opdrachtgever.


8. Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, concepten, formats of ideeën die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Concepten, formats en ideeën worden te allen tijde als vertrouwelijk aangemerkt.


8.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.


8.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.


9. Exclusiviteit

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.


10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op alle, met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten en op alle krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde goederen, rusten bij Opdrachtnemer.


10.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, concepten, monitors, checklisten, adviezen, formats, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het

bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijk openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.


10.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportage, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.


10.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


10.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten met betrekking tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de aan Opdrachtnemer door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.


10.6 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de producten of programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de producten of programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever geen reservekopie van producten of programmatuur kan maken zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.


10.7 Tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst niet het overdragen van broncode door Opdrachtnemer. Indien schriftelijk overeengekomen en tegen de daartoe overeengekomen betaling zal Opdrachtnemer de broncode aan Opdrachtgever overdragen, in de hoedanigheid als dat het voor de Opdrachtgever is geprogrammeerd.


11. Monsters en modellen

11.1 Is aan de Opdrachtgever een monster of ontwerp getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.


11.2 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het getoonde of verstrekte zoals bepaald in lid 1.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen. Dit geldt ook voor eventuele vorderingen voor door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Opdrachtnemer van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van de gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.


12.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


13. Contractduur en opzegging

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


13.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.


13.3 Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

A. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

B. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.


14. Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd.


14.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 week kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, met inachtneming van een voorschotfactuur voor aanvang van de werkzaamheden.


14.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


14.4. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren indien minimaal 3 maanden zijn verstreken sinds de ingangsdatum van de overeenkomst. Dit betreft prijzen gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming

van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, etc.


14.5 Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.


14.6 In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het honorarium van Opdrachtnemer.


14.7 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


14.8 Indien partijen een andere valuta dan de Euro zijn overeengekomen, komen koerswijzigingen ten opzichte van de Euro voor risico van Opdrachtgever.


15. Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of inhouding. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot compensatie of opschorting.


15.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 8 % per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.


15.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 14 dagen te voldoen dan is de Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, zoals vermeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.


15.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.


15.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


15.6 Indien niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur een schriftelijk protest is ingediend, zal het op de factuur gespecificeerde bedrag zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.


16. Opschorting en ontbinding

16.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, waaronder onder andere, maar niet uitsluitend het offline halen van een door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever gehoste applicatie, of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of;
na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt, of;
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden of te lijden (in)directe schade, als gevolg van opschorting door Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, welke stellen schade te hebben geleden of te zullen lijden als gevolg van opschorting van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.


16.3 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


16.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


16.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


17. Incassokosten

17.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.


17.2. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


17.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.


18. Aansprakelijkheid

18.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of enige derde mocht lijden ten gevolge van tekortkomingen van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden, opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk niet hieronder begrepen.


18.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever ontstaan door:

Fouten in door Opdrachtgever verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden.
Het niet meer en/of tijdig beschikbaar zijn zijdens Opdrachtgever van de door haar te verstrekken gegevens en haar rapportages, content bronnen, foto’s of (deep)links op het moment van (live-datum) lancering.
Door of zijdens Opdrachtgever verstrekte foto’s, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.
Voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs derden in dezelfde of ander editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie.
Door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten en een tekortkoming in de nakoming bij de toeleveranciers van Opdrachtnemer.
Een gebrekkige en/of langzame en/of niet werkende en/of technisch gebrekkige internetverbinding van Opdrachtgever.
Schending door Opdrachtgever van haar in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, garanties of verklaringen.
Schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die erop is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen.

18.3 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele directe of indirecte schade en de kosten die deze schade met zich meebrengt, voortvloeiend uit het niet nakomen van deze bepalingen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.


18.4 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor van haar opdrachtgever te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en kort voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.


18.5 Indien – met inachtneming van de vorige leden – Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade die Opdrachtgever heeft geleden, is deze aansprakelijk in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor ieder vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.


18.6 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever duidelijk gespecificeerd bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan. Aanspraken of schade die niet binnen deze termijn zijn gemeld, komen niet meer voor behandeling c.q. vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens

Opdrachtnemer na verloop van één jaar, te rekenen van de dag dat de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.


18.7 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot schade van welke aard ook, uit hoofde van schending door de Opdrachtgever van de in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen of garanties of verklaringen van Opdrachtgever, zoals onder meer het bepaalde in art 5.4 en 11.5, en zij zal Opdrachtnemer volledig schadeloos stellen, met inbegrip van vergoeding van volledige door Opdrachtnemer te maken kosten van juridische bijstand.


19. Garantie

19.1 Indien Opdrachtgever specifieke browsers, browserversies, andere programmatuur en/of apparatuur voor ogen heeft waarop de het product goed dient te werken, dient Opdrachtgever deze specifieke gegevens voorafgaande aan het verlenen van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Deze specifieke wensen van de Opdrachtgever zullen in de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer worden weergegeven.


19.2 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Opdrachtnemer staat er evenmin voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten toekomstige technologieën, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, toekomstige apparatuur, devices, (mobiele) browsers en/of besturingssystemen.


19.3 Opdrachtnemer garandeert niet dat de applicatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een applicatie het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.


19.4 Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de applicatie of gebreken in de technische werking van de applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen een maand na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de applicatie in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.


19.5 Opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van

Opdrachtnemer wijzigingen in de applicatie aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.


19.6 Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door Opdrachtnemer te bepalen locatie. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de applicatie aan te brengen.


19.7 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.


19.8 Een beroep op de garantie is uitgesloten, indien de fouten of gebreken veroorzaakt zijn door een handelen of nalaten door of namens Opdrachtgever.


19.9 Opdrachtnemer heeft geen verplichtingen tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.


20 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


21.Overmacht

21.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.


21.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.


21.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. als betrof het een afzonderlijk overeenkomst.


21.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die het gevolg is van overmacht.


22. Niet overname personeel

22.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


22.2 Opdrachtgever is bekend dat het de werknemers van Opdrachtnemer contractueel niet toegestaan is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de dienstbetrekking in enigerlei vorm in Nederland werk te verrichten, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm dan ook bij Opdrachtgever, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.


23. Overdracht, wijzigingen, aanvullingen van de overeenkomst en slotbepalingen

23.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.


23.2 Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder intreden dan veertien dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane opdrachten met Opdrachtgever zullen naar rato worden afgerekend.


23.3 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.


23.4 Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiend uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.


23.5 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


23.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.


24. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Alkmaar. 


Neem contact op!